Ubezpieczenie projektanta – co trzeba wiedzieć?

Osoby wykonujące zawód projektanta lub architekta podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, co warto wiedzieć.

Osoby wykonujące zawód projektanta lub architekta są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Polskiej Izby Architektów niezależnie od formy zatrudnienia – umowa o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia – mają obowiązek przystąpić do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczenia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku – taka polisa obejmuje dokładnie to samo, niezależnie od wybranego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczenie obowiązkowe OC architektów i inżynierów budownictwa zawiera zatem odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.

Zakres nie obejmuje jednak wielu szkód, m.in. wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów, wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów, powstałych w wyniku normalnego zużycia czy też wadliwej eksploatacji obiektów, powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, aktów terroru, rozruchów i zamieszek, wyrządzonym osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub prowadzącym roboty/usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego itd.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, z póź. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174).

Fot. 3844328