Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Nieruchomości lub obiekty budowlane – jak budynki lub ich części, grunty, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jakie będą stawki w 2020 roku?

Podatek od nieruchomości w 2020 r.

Znamy już górne stawki podatku od nieruchomości, które będziemy musieli zapłacić w 2020 roku. Na uwagę zasługuje też fakt, że od tego roku wreszcie zaczęły obowiązywać jednolite wzory formularzy dotyczące tego podatku – teraz takie same formularze obowiązują w każdej gminie.

O wysokości stawek podatku od nieruchomości decyduje rada gminy, ale nie mogą one być wyższe od ustalonych przez Ministra Finansów. Jeśli rada nie podejmie uchwały, np. wyniku niedopatrzenia lub braku zgody, zastosowanie mają wtedy stawki obowiązujące poprzednim.

Jak wynika z nowego obwieszczenia, górne granice stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku wynoszą:

1) od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

– w których (lub w ich części) może być prowadzona działalność gospodarcza – 23,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej;

– przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 pow. użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

– pozostałych – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  1. od gruntów: 

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie ma znaczenia sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

– pozostałych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;

– niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatnicy podatku od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (także spółki nieposiadające osobowości prawnej), które właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które należą do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: użytkownikami wieczystymi gruntów.

KwK, foto: jarmoluk / Pixabay